1.เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นกู้ โปรดถ่ายและอัพโหลดข้อมูลเอกสารให้ครบทุกช่อง
*กรุณาศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลการยื่นแบบคำขอก่อนเริ่มทำรายการ

image

คำอธิบาย

1.รายการเอกสารที่จำเป็นสำหรับพิจรณาคำขอกู้ โดยต้องใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพและอัพโหลดเอกสารมาตามรายการที่กำหนด ดังต่อไปนี้

  • รายงานประวัติทางการเงิน (เครดิตบูโร) ที่ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงินหรือค้างชำระไม่เกิน 90 วัน
  • บัตรประชาชน
  • ทะเบียนบ้าน (หน้าแรกที่มีที่อยู่และหน้าที่มีชื่อของผู้กู้)
  • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3-6 เดือน (เดือนล่าสุด)
  • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (สมุดบัญชีที่เงินเดือนเข้า)
  • หน้าสมุดบัญชีที่แสดงชื่อและหมายเลขบัญชี
  • หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง