* ใช้ข้อมูลเลขที่บัตรประชาชน
* ใช้ข้อมูลเบอร์โทรที่ลงทะเบียนไว้